ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

 

Asianajaja Olli Pohjakalliolla on kymmenien vuosien kokemus kuluttajariidoista asianajajana sekä vuodesta 2007 lähtien  kuluttajariitalautakunnan jäsenenä. Asianajaja Pohjakallio on Suomen Asianajajaliiton pyynnöstä laatinut lausuman valmisteilla olevaan kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan Oikeusministeriön mietintöön. Koko lausunnon voit lukea tästä.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva lakiuudistus liittyy paljolti muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaan kuluttajariitojen ratkaisun menettelyjen päivittämiseen sekä nopeuttamiseen. Keskeisenä menettelyllisenä uudistuksena kuluttajariitalautakunnan osalta Oikeusministeriön työryhmässä on ehdotettu lautakunnalle mahdollisuutta jättää valitus käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Tämä uudistus tähtäisi koko lakiuudistuksen kanssa samaan tavoitteeseen, menettelyaikojen lyhentämiseen sekä koko vaihtoehtoisen prosessin nopeuttamiseen.

Selvästi merkittävin muutos olisi ratkaisusuosituksen antamista koskeva 90 päivän määräaika. Ratkaisuaika 90 pv ei kuitenkaan ole sama asia kuin jutun kokonaiskäsittelyaika. Ehdotettu määräaika ratkaisun alkamiselle alkaa kulua vasta, kun kaikki aineisto vastineineen on ratkaisuelimen käytettävissä.

Ratkaisusuosituksen määräaika lyhentäisi nykyisiä prosesseja varsinkin kuluttajariitalautakkunnassa huomattavasti. Nykyään keskimäärinen käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on viime vuosina vaihdellut kuudesta kuukaudesta neljääntoista kuukauteen asian laadusta riippuen.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi yksityisiä vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä koskeva laki, jota sovelletaan niihin riidanratkaisuelimiin, jotka antavat ratkaisuja tai ratkaisusuosituksia muussa kuin viranomaistoiminnassa. Laki sisältäisi säännökset elimen kokoonpanosta, riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta sekä riidanratkaisumenettelystä. Lain muutoksella saataisiin erilailla rakentuneet ja järjestäytyneet lautakunnat yhteismitallisiksi. Menettelyyn muualla kuin viranomaisessa saataisiin enemmän varmuutta.

Oikeusministeriön asiaa koskeva OM:n mietintöjä ja lausuntoja 25/2015 on saatavilla Oikeusministeriön sivuilta.