ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Velkajärjestelyn maksuohjelman kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta eli 36 kuukautta. Maksuohjelman kesto on kuitenkin viisi vuotta eli 60 kuukautta silloin, jos velkajärjestely aloitetaan velkajärjestelylain 10 §:n mukaisesta esteestä huolimatta painavien syiden perusteella. Maksuohjelman kesto on samoin viisi vuotta, jos maksuohjelmalla ei kerry velkojille lainkaan suorituksia. Tällaista maksuohjelmaa kutsutaan nollaohjelmaksi.  Nollaohjelman kesto voi olla viittä vuotta lyhyempi, jos velalliselta puuttuu pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi. 

Mikäli kyseessä ei ole nollaohjelma, maksuohjelman kestoa voidaan pidentää enintään neljällä kuukaudella selvittäjän palkkion maksamiseksi. Mikäli selvittäjän palkkio tulee maksetuksi lyhyemmässä ajassa, tulee maksuohjelman kestoa pidentää vain tämän ajan verran. Tyypillisesti pidennys on nimenomaan sallitun enimmäismäärän eli neljä kuukautta. 

Maksuohjelman kestoa voidaan pidentää myös yksityisvelkojan hyväksi. Yksityisvelkojalla tarkoitetaan velkojaa, joka on yksityishenkilö. Maksuohjelman kestoa voidaan pidentää siitä huolimatta, että kyseessä on nollaohjelma. Pidennys edellyttää yksityisvelkojan asiasta tekemää vaatimusta. Maksuohjelman kestoa voidaan pidentää yksityisvelkojan hyväksi enintään kahdella vuodella, mikäli sitä voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon yksityisvelkojan saatavan peruste ja määrä, hänen taloudellinen asemansa sekä velallisen olosuhteet. Esimerkiksi velan perustuminen rikokseen puoltaa voimakkaasti ohjelman pidentämistä yksityisvelkojan hyväksi. Pidennyksen aikana koko velallisen maksuvara käytetään yksityisvelkojan saatavan maksamiseen. 

Vakuusvelka on velkaa, josta velallisen omaisuus (esimerkiksi auto tai asunto) on vakuutena. Vakuusvelkojen maksuohjelmalle ei ole laissa määrätty enimmäiskestoa. Sen sijaan laissa määrätään, että vakuusvelka tulee maksaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ilman erityistä syytä tämä aika ei saa olla olennaisesti pidempi kuin alkuperäinen luottoaika. Mikäli velallisella on omistusasunto, jonka hän säilyttää velkajärjestelyssä, tavallisten velkojen maksuohjelman kesto poikkeaa yllä esitetystä. Näissä tilanteissa tavallisten velkojen maksuohjelman kesto voi olla 3-10 vuotta.

Mikäli kaipaat apua velkajärjestelyhakemuksen laatimiseen tai arviota siitä, voisiko velkajärjestely tulla kohdallasi kyseeseen, ota yhteyttä toimistoomme.